Dangerous ShipWRECKS:
International CONFERENCE Vol. 2 (2021)

 

Dangerous Shipwrecks: International Conference
Vol. 2 (ONLINE EDITION 2021)

 JOIN US ONLINE ON JANUARY 28th, 2021!

Register to the conference
and find out more about
the threats to the environment posed by shipwrecks and the actions taken around the world to tackle this problem! 

LEAKAGES OF OIL and other hazardous substances  FROM SHIPWRECKS are one of the potential threats to the marine environment. This problem concerns not only the Baltic region, but the whole world. The greatest potential threat is posed by ships sunk during World War I and II.

 This issue gives more and more causes for concern every day and is starting to be addressed more seriously in many regions of the world. According to the data held by the Naval Hydrographic Office in Gdynia, there are over 415 wrecks in Polish internal sea waters alone, of which about 100 are located in the Gulf of Gdańsk. And that is just the tip of the iceberg of the problem. At the MARE Foundation, we strive to implement measures to manage wrecks in Poland as soon as possible.

FULL CONFERENCE AGENDA
(all times are in CET)

AGENDA (english version) - PDF DOWNLOAD

10:00-10:10 - Welcome speech (Olga Sarna, The MARE Foundation)

 10:10-11:00 - Overview of the General Methodology of Oil Removal Operations on Baltic Shipwrecks on the example of dangerous wrecks of the Gulf of Gdańsk - Franken and Stuttgart (dr inż. Benedykt Hac)
11:00-11:15 - Q&A - Benedykt Hac

11:15-12:00 - A Toxic Legacy: Second World War Shipwrecks in the Pacific
(dr Matt Carter, Major Projects Foundation)
12:00-12:15 - Q&A - Matt Carter

12:15-13:00 - Evaluating the wreck of the WWII tanker RFA WAR MEHTAR
(dr Polly Hill & Matt Skelhorn - Ministry of Defence UK and Stuart Leather - Waves Group Ltd)
13:00 -13:15 - Q&A with Polly Hill, Matt Skelhorn and Stuart Leather

13:15-13:30 - SHORT BREAK

13:30–14:00 - NOA MARINE unmanned technologies as an intelligent network for remote underwater observation of the ecosystems of the Baltic
(Michał Latacz, NOA Marine)
14:00-14:15 - Q&A - Michał Latacz

14:15-14:45 - Enhancement of the national competence and awareness against wreck-induced oil pollution – latest activities in Finland (Jorma Rytkönen, Finnish Environment Institute SYKE)
14:45-15:00 - Q&A - Jorma Rytkönen

15:00 – THE END

HELP US SPREAD THE WORD!

JOIN and SHARE the FACEBOOK EVENT

  THE EVENT IS FREE OF CHARGE (registration is required)

PL – ENG simultaneous translation will be available throughout the whole event

 

For questions please e-mail: kontakt@fundacjamare.pl

Niebezpieczne Wraki: Międzynarodowa Konferencja
Vol. 2 (EDYCJA ONLINE 2021)

 DOŁĄCZ DO NAS ONLINE już 28 STYCZNIA!

Zarejestruj się na wydarzenie i dowiedz się więcej nt. zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez wraki oraz o działaniach podejmowanych
w tym zakresie na całym świecie!

Jednym z potencjalnych zagrożeń dla środowiska morskiego są WYCIEKI PALIWA oraz innych niebezpiecznych substancji chemicznych z WRAKÓW STATKÓW. Problem ten dotyczy nie tylko regionu Bałtyku, ale całego świata. Największe potencjalne zagrożenie stwarzają jednostki zatopione w czasie I i II wojny światowej.

Temat ten zaczyna być coraz poważniej traktowany i adresowany w wielu regionach świata. Z danych posiadanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni wynika, że jedynie w polskich obszarach morskich zalega ponad 415 wraków, z których około 100 znajduje się w Zatoce Gdańskiej. A jest to zaledwie czubek góry lodowej problemu. Fundacja MARE dąży do tego aby i w Polsce jak najszybciej zostały wdrożone działania mające na celu zarządzanie wrakami.

PEŁNA AGENDA KONFERENCJI
(godziny podane w czasie środkowoeuropejskim PL)

AGENDA (WERSJA POLSKA) - PDF DOWNLOAD

10:00-10:10 - Powitanie (Olga Sarna, Fundacja MARE )

10:10-11:00 - Ogólna Metodyka Oczyszczania Bałtyckich Wraków z Paliwa: omówienie publikacji na przykładzie wraków Stuttgart i Franken z Zatoki Gdańskiej (dr inż. Benedykt Hac).
11:00-11:15 - Q&A - Benedykt Hac

11:15-12:00 - Toksyczna spuścizna: wraki z czasów II wojny światowej na Pacyfiku (dr Matt Carter, Major Projects Foundation)
12:00-12:15 - Q&A - Matt Carter

12:15-13:00 - Ocena wraku tankowca RFA WAR MEHTAR z II wojny światowej
(dr Polly Hill & Matt Skelhorn -  Ministerstwo Obrony UK oraz Stuart Leather - Waves Group Ltd)
13:00-13:15 - Q&A - Polly Hill, Matt Skelhorn i Stuart Leather

13:15-13:30 - KRÓTKA PRZERWA

13:30–14:00 - Bezzałogowe technologie NOA MARINE jako inteligentna sieć zdalnej podmorskiej obserwacji ekosystemów morza Bałtyckiego (Michał Latacz, NOA Marine)
14:00 - 14:15 - Q&A - Michał Latacz

14:15-14:45 - Wzmocnienie krajowych kompetencji i świadomości w zakresie zanieczyszczenia ropą powodowanego przez wraki statków - ostatnie działania w Finlandii (Jorma Rytkönen, Fiński Instytut Środowiska SYKE)
14:45-15:00 - Q&A - Jorma Rytkönen

15:00 - ZAKOŃCZENIE

 DOŁĄCZ i UDOSTĘPNIJ

WYDARZENIE NA FACEBOOKU

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY (wymagana rejestracja)

PL-ANG tłumaczenie symultaniczne będzie dostępne podczas całego wydarzenia

 

W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@fundacjamare.pl

 

 The Conference is organized as part of the project "Reducation of the negative impact of oil spills from the Franken shipwrecks" financed by Baltic Sea Conservation Foundation (baltcf).

Konferencja zosrganizowana w ramach projektu „Redukcja negatywnego wpływu wycieków paliwa z wraku tankowca Franken” finansowanego przez Baltic Sea Conservation Foundation (baltcf).